HOVSSTRANDA, 6250 STORDAL, NORGE, TLF:  + 47  70 27 80 32 / 909 38 458, FAX:  + 47 70 27 85 43, E-MAIL: OLSTAVSE@ONLINE.NO
WEB:  WWW.OLA STAVSENG.NO, WWW.OLA STAVSENG.COM